Of het nu gaat om de vruchtbaarheid of gezondheid van de bodem: met onze onderzoeken krijg jij er inzicht in. En dat doen we al zo’n 25 jaar. Voor akker- en tuinbouwers, loonwerkers en veehouders. Maar ook gewoon voor iedereen die een grondonderzoek nodig heeft. Klop gerust aan.

Meer weten? Neem contact op met Niek Hesselink.

Bemestingswaarde

Een optimale opbrengst en kwaliteit van gewassen. Daarvoor is voldoende inzicht in de beschikbare hoofd- en sporenelementen nodig. Pas dan kun je een goed bemestingsplan maken dat is afgestemd op de behoeften van het gewas en de eigenschappen van de bodem.

Wij brengen met grondonderzoek de bemestingswaarde in kaart. Dat kan gaan om grasland, voedergewassen, akker- en tuinbouwgewassen, een tuin of openbaar groen. Wij analyseren het op de beschikbare hoofd- en sporenelementen als stikstof, fosfaat, kalium, zwavel en magnesium. Maar ook analyseren we de zuurtegraad en de organische stof. Onze grondonderzoeken kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd. ‘t Is afhankelijk van de frequentie, kosten en jouw doel. Altijd dus een passend advies!

Derogatie/ fosfaatdifferentiatie

Derogatie: als landbouwer heb je er vast mee te maken. Het betekent dat je als landbouwer meer dierlijke mest mag toepassen dan de standaardnorm, mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet. De derogatie-regeling wordt tot 2026 stap voor stap afgebouwd.

Naast de derogatie-regeling, bestaat fosfaatdifferentiatie. Als je de fosfaattoestand van de grond laat bepalen, weet je de fosfaatklasse van de grond. Hoe lager de klasse, hoe meer fosfaat je mag gebruiken.

Om in aanmerking te komen voor derogatie en fosfaatdifferentiatie, is grondonderzoek door een erkend laboratorium nodig. Wij bieden compacte onderzoeken waarmee je voldoet aan de wettelijke verplichtingen voor derogatie of fosfaatdifferentiatie.

Bodemgezondheid

Een vruchtbare bodem is essentieel voor de landbouw. Biologische eigenschappen, oftewel de levende organismen die in de bodem zitten, zijn een van de belangrijkste aspecten voor een gezonde bodem. Ze spelen een cruciale rol in de kringloop van voedingsstoffen, de afbraak van organisch materiaal, de bodemstructuur en de waterhuishouding. Ook zijn ze nuttig voor de weerbaarheid tegen ziekten en plagen.

Wij onderzoeken allerlei aspecten van de bodemgezondheid en bodemvruchtbaarheid met behulp van geavanceerde methoden en technieken. Bijvoorbeeld het onderzoeken van nematoden, ook wel aaltjes genoemd, die schadelijk kunnen zijn voor verschillende gewassen.

Bodemverontreiniging

Slechte of verminderde groei van planten en gewassen… dat wil je natuurlijk niet. De oorzaak zou weleens bodemverontreiniging kunnen zijn. Er zijn dan schadelijke stoffen aanwezig in de bodem, zoals zware metalen, pesticiden of olie. Ze tasten de bodemstructuur, het bodemleven en de bodemvruchtbaarheid aan. Daarnaast kunnen ze ook nog eens via wortels door planten worden opgenomen en zo de kwaliteit en voedselveiligheid in gevaar brengen.

Onderzoek naar bodemverontreiniging is dus heel belangrijk. Het helpt je om de bronnen, de omvang en de gevolgen van bodemverontreiniging te identificeren. Bovendien helpt het om maatregelen te treffen om de bodem weer te herstellen.

Civieltechnisch

Een civieltechnisch grondonderzoek is van belang bij bijvoorbeeld wegen, bruggen, dijken, gebouwen en openbaar groen.

We kunnen verschillende aspecten onderzoeken. Neem de korrelgrootteverdeling of de zeefkromme van de grond. De korrelgrootteverdeling is een maat voor de verhouding tussen verschillende fracties van zand, grind, klei en silt in de grond. De zeefkromme en andere fysische eigenschappen geven informatie over de draagkracht, de verdichtbaarheid en de stabiliteit van de grond. Maar ook onderzoeken we de waterdoorlatendheid (k-waarde) van de grond. Een maat voor het vermogen van de grond om water te laten infiltreren.

Grondproducten BRL 9335

Met een BRL 9335-certificatieschema borg je dat grond geschikt is voor hergebruik of toepassing in de leefomgeving. Deze certificering is voor bedrijven die grond en grondstromen samenvoegen en beheren.

Wij, als onafhankelijke instelling, voeren deze onderzoeken uit volgens de normen en eisen van BRL 9335. Daarvoor nemen we monsters en analyseren we de samenstelling en eigenschappen van de grond.

Onze expertises

Wat wil jij inzichtelijk krijgen?

Neem contact op

Direct bellen, mailen
of even langskomen?
Dat kan!