Bodem & milieu

Een nieuwbouwplan, het vervoeren van grond of het graven in de bodem. Voor activiteiten in de omgevingswet moet je aan bepaalde eisen voldoen. Als erkend bedrijf voeren wij bodemonderzoeken uit. Zo brengen we de kwaliteit van de bodem goed in beeld en zorgen we dat je voldoet aan de verschillende eisen.

Meer weten? Neem contact op met Joost Stevelink.

Historisch vooronderzoek NEN5725

Een historisch vooronderzoek NEN5725 is een onderzoek naar de bodemkwaliteit van een locatie. Hierbij maken we gebruik van historische informatie als kaarten, luchtfoto’s, archieven en interviews. Het doel van dit onderzoek? Bepalen of er bodemverontreiniging te verwachten valt én of een aanvullend bodemonderzoek noodzakelijk is. Zo’n onderzoek kan nodig zijn als de locatie een andere bestemming of functie krijgt.

Onderdeel van een historisch vooronderzoek is een locatiebezoek. Wij inspecteren dan de locatie en registreren potentiële verontreinigingsbronnen. Soms zijn er ook proefboringen nodig. Zo krijg je een beeld van eventuele bijmenging in de bodem. Dit kan duiden op de aanwezigheid van een verontreiniging.

Verkennend bodemonderzoek NEN5740

In dit onderzoek toetsen we de kwaliteit van de bodem op een bepaalde locatie. Het doel van een verkennend bodemonderzoek NEN5740 is om te bepalen of de bodem geschikt is waarvoor het in de toekomst gebruikt gaat worden. Zo’n bodemonderzoek bestaat uit verschillende stappen, waaronder ook het vooronderzoek volgens NEN5725: een inspectie op locatie, het uitvoeren van boringen en het analyseren van grond(water)monsters.

Een onderdeel waarop we kunnen onderzoeken bij zo’n bodemonderzoek is PFAS. Dat is een groep chemische stoffen die zich ophopen in grondwater en bodem en schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en het milieu. Ze breken moeilijk af, waardoor het belangrijk is om te weten of de bodem PFAS bevat en in welke concentraties. 

Verkennend bodemonderzoek NEN5707

Hierbij onderzoeken we de kwaliteit van de bodem op een locatie waar er mogelijk asbestvezels in de bodem zitten. Het doel van dit onderzoek is om te bepalen of de bodem geschikt is waarvoor het in de toekomst gebruikt gaat worden én of er risico’s of beperkingen zijn met het oog op asbest. We graven hiervoor proefgaten of sleuven om bodemmonsters te kunnen nemen. Na het onderzoek in het laboratorium, ontvang je van ons een rapport met conclusies en aanbevelingen voor toekomstig bodemgebruik en het grondverzet.

Een bodemonderzoek volgens NEN5707 kunnen we met NEN5740 combineren. Dat betekent dat we onderzoeken op zowel chemische stoffen als op de asbesttoestand. In de wet is het ook zo geregeld dat de strategieën hiervoor bij elkaar aansluiten. De onderzoeksrapportages die je van ons ontvangt, kun je als erkende kwaliteitsverklaring in het digitale Omgevingsloket bijvoegen. Zo voldoe je aan de eisen uit de Omgevingswet.

Waterbodemonderzoek NEN5720

De norm NEN5720 geeft aan hoe we onderzoek moeten uitvoeren van verschillende waterbodems als sloten, kanalen, vijvers en rivieren. Het doel van dit onderzoek is het bepalen van de kwaliteit van de waterbodem. En ook om te kijken of er sprake is van verontreiniging, die een risico vormt voor milieu of volksgezondheid. Wanneer een waterbodemonderzoek noodzakelijk kan zijn? Als je plannen hebt om de waterbodem te baggeren, te verlagen of te verhogen. We kunnen dit onderzoek combineren met een bodemonderzoek NEN5740 en 5707.

Nader bodemonderzoek NTA5755

Een nader bodemonderzoek is nodig als er in het verkennend bodemonderzoek een verontreiniging is aangetroffen. Het doel van een nader bodemonderzoek volgens de norm NTA5755 is het bepalen van de ernst en omvang van de verontreiniging. Ook kunnen we met dit nader bodemonderzoek bepalen of sanering (met welke veiligheidscriteria) nodig is.

AP04 partijkeuring

Het ontgraven en ergens anders toepassen van grond valt onder een van de activiteiten van de Omgevingswet. Het is verplicht om deze activiteiten te melden in het digitale omgevingsloket. Een historisch vooronderzoek in combinatie met het raadplegen van de bodemkwaliteitskaart is nodig om vast te stellen of de bodem in het verleden niet is belast. Als de bodem wel belast is en er geen sprake is van een onverdachte locatie, kan een partijkeuring AP04/BRL1000 nodig zijn.

Civieltechnisch onderzoek

Een civieltechnisch onderzoek kunnen we breed uitvoeren. Het heeft als doel de geschiktheid van de grond aan te tonen op basis van chemische en fysische eigenschappen en de samenhang daartussen. Denk aan bijvoorbeeld de korrelgrootte om de verdichtbaarheid te beoordelen.

Met civieltechnisch onderzoek beoordelen we onder andere:

  • waterdoorlatendheid (K-waarde onderzoek);
  • plantgaten en bomen door een analyse van de bodem;
  • de verrijking van de bodem met organisch materiaal of andere toevoegingen;
  • de borging van toegepaste grond;
  • materialen om de bodem te verbeteren.

Met deze onderzoeken kun je voldoen aan de bestekvoorwaarden en RAW-eisen.

Asfalt CROW onderzoek

In dit onderzoek bepalen we de teerhoudbaarheid. Hiermee weet je of het granulaat zonder problemen kan worden afgezet voor hergebruik of dat het moet worden afgevoerd als teerhoudend asfalt (TAG). We voeren het onderzoek uit in samenwerking met een gecertificeerd laboratorium. Zo borgen we de betrouwbaarheid en kwaliteit.

Onderzoek (schade)verzekering

Stel, je hebt veel schade na een brand. Zo’n calamiteit kan ook gevolgen hebben voor opgeslagen oogsten, de bodem en het grondwater. Met systematische monsternames en analyses brengen we de risico’s in kaart. Zo kunnen schade-experts voor verzekeringsmaatschappijen - met behulp van onze resultaten - de schadevergoeding vaststellen en eventuele aansprakelijkheid beoordelen.

Onze expertises

Wat wil jij inzichtelijk krijgen?

Neem contact op

Direct bellen, mailen
of even langskomen?
Dat kan!